Home

Om minoritetsspråk i sverige

Anledningar till status. Sverige hade länge ingen de jure språkpolicy som erkände språk som officiella. År 2000 ratificerade regeringen Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk, vilket innebar att samiska, finska och meänkieli blev regionala minoritetsspråk samt att romani chib och jiddish blev territoriellt obundna minoritetsspråk [4] Detta skedde i samband med att Sverige 1999 anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Dina rättigheter. Om du tillhör en av de fem nationella minoriteterna - judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar - så har du stärkta.

Minoritetsspråk i Sverige - Wikipedi

 1. oritetsspråk
 2. oriteter, nationella
 3. oritetsspråk, t.ex. arabiska i Sverige. Idag finns fem
 4. oritetsspråk: samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Dessa språk har ett särskilt skydd i Sverige enligt lagen om nationella
 5. oritetsspråk. Facebook Twitter E-post. Stäng. För nio år sedan anslöt sig Sverige till Europarådets konvention om skydd för nationella
 6. oritetsspråk. Hej undrar om ni skulle kunna kolla igenom

I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den Europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Därmed erkändes judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige Utöver svenska talas många andra språk i Sverige. En del av språken, som samiska och finska, betraktas som inhemska medan andra kommit till Sverige genom invandring. Många i Sverige betraktar engelskan som sitt andraspråk, men inte alla. Fem nationella minoritetsspråk. Sedan den 1 april 2000 finns i Sverige fem nationella. Genomgång (13:23 min) där SO-läraren Mik Ran berättar om Sveriges fem minoritetsspråk: samiska, finska, tornedalsfinska, romani chib och jiddisch Kap 8. Förskola på nationella minoritetsspråk §12a En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningens bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska

Nationella minoriteter - Socialstyrelse

Den 1 januari 2019 träder revideringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den ger samtliga nationella minoriteter utökade rättigheter till bland annat information och inflytande. Barns och ungas möjligheter till inflytande ska främjas särskilt De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov att stärkas och för att säkra språkens framtid är det nödvändigt att fler utvecklar språkkunskaper. Förutom att stärka elevens kulturella identitet, så bidrar undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering 1999 ratificerade riksdagen två Europarådskonventioner om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Samtidigt uttalade riksdagen att vi i Sverige har fem nationella minoriteter - judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Deras språk erkändes som nationella minoritetsspråk i Sverige Om minoritetsspråk i Sverige: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska samt svenskt teckenspråk

Frågor och svar om minoritetsspråk - Institutet för språk

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Det här är ett argumenterande tal som handlar om varför minoritetsspråken inte behövs i Sverige, och därför bör avskaffas. Eleven för fram argument som handlar om att språk och samhällen förändras, och att det är viktigare att släppa in det nya än att hålla fast i det gamla Arabiska håller på att gå om finska som näst största språk i Sverige. Persiska, polska och somaliska är andra språk som ökar snabbt. Det är några av de viktigaste trenderna bland de språk som talas i landet.För sju år sedan utkom lingvisten Mikael Parkvalls Sveriges språk - vem talar vad och var? Där kartlade han antalet modersmålstalare av de språk som fanns i Sverige 2006. Anto Mer än ett språk - om två- och trespråkigheten i norra Sverige, red.Eva Westergren och Hans Åhl, ISBN 91-1-971842-x. Sveriges officiella minoritetsspråk, småskrift utgiven av Svenska språknämnden 2003, ISBN 91-7297-611-x.. Språkbyte och språkbevarande. Om samiskan och andra minoritetsspråk Hej! Håller på med en uppgift i svenska och ska göra en undersökning om minoritetsspråk. Behöver så många svar som möjligt och det gör inget om ni inte kan svaret på någon/några av frågorna, rapporten blir bara intressantare då

Lagen om minoritetsspråk. Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk infördes 1 januari 2010. Den ersätter lagarna om rätt att använda bl.a. samiska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Ändringar har också gjorts i sametingslagen och socialtjänstlagen Sverige ratificerade i februari 2000 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). De nationella minoriteter som erkändes är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar

År 2000 anslöt sig Sverige till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om minoritetsspråk. Varje land utser själv sina nationella minoriteter och minoritetsspråk Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt För att ett språk skall bli ett minoritetsspråk måste språket få ställning som ett nationellt minoritetsspråk. Det ska inte vara en dialekt, de ska ha talats i Sverige i minst tre generationer eller ca. 100 år och det ska även finnas en önskan av talarna att språket ska få en ställning som ett nationellt minoritetsspråk De fem erkända minoritetsspråken i Sverige är finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. Umeå kommun är förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli. Läs mer om det på Umeå kommuns sida om nationella minoritetsspråk. Vindelns kommun är förvaltningsområde för de samiska språken

I Sverige ska alla kunna delta i samhället på lika villkor. I längden är det också en fråga om rättssäkerhet - då minoritetsspråk med samma förutsättningar som de redan erkända nationella minoritetsspråken bör behandlas likvärdigt 3.7.3 Sverige har ett dualistiskt rättssystem.. 142 3.7.4 Sverige ansluts till konventionerna.. 144 3.7.5 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) träder i kraft.. 145 3.7.6 Språklagen fastslår minoritetsspråken

Alla de senaste nyheterna om Minoritetsspråk från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om Minoritetsspråk från dn.se Det handlar inte ens om att vara världssamhälle för världens alla språkgrupper, utan det är några få språk som är utvalda till nationella officiella minoritetsspråk i Sverige. Dessa språk är finska, samiska, romani, meänkieli och jiddisch. De blev utsedda till minoriteter redan år 1999

Sveriges minoritetsspråk Utredande text - Studienet

Inlägg om Svenska 2 skrivna av miarosen. Titelsida . Du får utforma den hur du vill, men följande måste ingå: uppsatsens rubrik (Minoritetsspråk i Sverige), ditt namn och klass, kursens namn (svenska 2) minoritetsspråk: Det ska vara ett språk och inte en dialekt. Det ska ha talats kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer. Därtill ska minoritets- gruppen själva vilja att språket ska få status som minoritetsspråk2 Det finns dock inget entydigt samband mellan den minoritetsgrupp och det minoritetsspråk so Ett exempel är Europarådets konvention om skydd för nationella minoriteter och den så kallade stadgan om minoritetsspråk som ledde fram till minoritetsspråk-reformen i Sverige. Nuvarande utveckling av de politiska och ideologiska förhållandena talar för ett samiskt språkbevarande Minoritetsspråk - identitet. Hej! Jag har tidigare skrivit att min ena klass i Svenska 2 ska få göra en jämförelse av hur samernas situation skildras i Aednan, Sameblod och Maxida Märaks sommarprat. Jag undervisar dock två klasser i Svenska 2 och har endast en klassuppsättning av Aednan.Jag har funderat över vad jag ska låta den andra klassen göra Europarådet granskar i treårscykler hur medlemsstaterna följer den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. I den rapport som presenterades i maj 2014 ansåg expertkommittén att Sverige bör vidta åtgärder på ett antal punkter, främst inom utbildningsområdet

Jiddisch som minoritetsspråk i Sverige | Sammanfattning

Det här säger lagen om nationella minoritetsspråk SVT

Minoritetsspråk i Sverige – Wikipedia

Nationella minoritetsspråk är språk som uppfyller vissa krav: 1) att det inte är en dialekt utan ett språk; 2) att det har talats länge i Sverige - minst 100 år, och 3) att talarna av språket själva önskar att språket ska ha den statusen. Svenskt teckenspråk räknas inte som ett nationellt minoritetsspråk i minoritetsspråkslagen OCH MINORITETSSPRÅK Den nya lagen om nationella minoriteter och mino-ritetsspråk (SFS 2009:724) gäller i hela Sverige. Det innebär att minoritetsspråken ska skyddas och främ-jas, de nationella minoriteterna ska kunna bevara och förkovra sin kultur och myndigheterna är förplikti-gade att informera om minoriteternas rättigheter oc

Sverige risas om minoritetsspråk Sv

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor Sedan den 1 april 2000 är samiska officiellt minoritetsspråk i Sverige. Det innebär att samisktalande har rätt att använda sitt språk vid kontakter med myndigheter och domstolar, liksom att utnyttja barn- och äldreomsorg på samiska, inom det så kallade Förvaltningsområdet för samiska språket I Sverige talar och använder sig majoriteten av den svenska befolkningen av det svenska språket. Det finns fem erkända minoritetsspråk i Sverige. Dessa är finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska (samtliga dialekter), romani chib och jiddisch. De historiska minoritetsspråken är samiska, finska och meänkieli Läs mer om vår krisberedskap Socialstyrelsen leder även ett antal rådgivande och beslutande råd och nämnder , till exempel rättsliga rådet och etiska rådet samt rådet för styrning med kunskap - ett samarbete mellan nio myndigheter som ska driva på utvecklingen inom vården och omsorgen Talar du finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska? Då har du rättigheter när du vill kommunicera med myndigheter och offentliga verksamheter, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Även språklagen behandlar dina rättigheter att utveckla ditt språk och ställer krav på att offentliga verksamheter ska värna om de nationella minoritetsspråken

Regeringens förslag om en språklag lämnades till riksdagen 12 mars och har nu godkänts av riksdagen. Lagen innebär att svenska är samhällets gemensamma språk, som alla bosatta i Sverige. minoritetsspråk (SFS 2009:724) i kraft och de nationella minoriteternas ställning förstärks. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innehåller ett grundskydd i hela Sverige och innebär bland annat att barns utveckling av kulturell identitet och användande av det egna nationella minoritetsspråket ska främjas

Gemensamt är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Två villkor måste uppfyllas för att språket ska få ställning som nationellt minoritetsspråk. 1 De nationella minoritetsspråken har genom lagen om nationella minoritetsspråk (2009:724) en utvidgad rätt att använda språken hos en förvaltningsmyndighet (gäller finska, meänkieli och samiska). Om du har ett ärende hos Migrationsverket har du rätt att få information på norska, danska, finska, isländska, meänkieli och samiska Målet med FN:s Agenda 2030 är bland annat att minska ojämlikheter i samhället. Men i Sverige finns stora skillnader mellan grupper med olika bakgrund och livsvillkor inom en lång rad viktiga områden, visar en ny rapport från SCB

Språkkampen - om finska som modersmål och minoritetsspråk i Sverige Min mormor förlorade allt: Hon evakuerades 1941 ur Finlands näst största stad Viborg mitt i kriget när bomberna föll

Språk i Sverige – Wikipedia

Svenska 2 Utredande text om minoritetsspråk (Svenska

Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Myndighet erna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov. Myndigheterna har skyldighet att informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige Och även om medelåldern är mycket högre hos personer med finska som modersmål, så har det ändå skett en föryngring sedan lagen om minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 2010 Samiska är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige. Språkskydd Sverige undertecknade år 2000 Europarådets minoritetsspråkskonvention som ger minoritetsspråken ett skydd

Stärkt skydd för minoriteterna - Minoritet

Sverige risas om minoritetsspråk. Publicerad: 06 maj 2009 kl. 20.42 Uppdaterad: 11 mars 2011 kl. 08.55. INRIKES. Stockholm. I en ny rapport från Europarådet får Sverige återigen kritik för. Dessa grupper har under lång tid funnits i Sverige och deras språk och kulturer är en del av det gemensamma svenska kulturarvet. Sveriges fem nationella minoriteter och minoritetsspråk • Samer (samiska, alla varieteter) • Sverigefinnar (finska) • Tornedalingar (meänkieli) • Romer (romani chib, alla varieteter) • Judar (jiddisch) Samerna har även status som urfolk i Sverige

Språksituationen i Sverige - Svenska språke

I år ser Sverige dessutom en underdödlighet under det tredje kvartalet: Totalt är antalet dödsfall under juli-september 1,9 procent lägre än snittet för motsvarande period 2015-2019. - Vi har sett en underdödlighet på riksnivå varje vecka sedan slutet av augusti, säger Tomas Johansson Min uppfattning är att invandrarspråken, förutom de som getts ställning som minoritetsspråk, skall behandlas lika. Alla ska ha rätt att använda sitt språk i Sverige, rätt att studera sitt hemspråk och rätt att studera de stora moderna språken, bl.a arabiskan, på gymnasienivå I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch.I samband riksdagsbeslutet om minoritetsspråk 1999 angavs ett antal kommuner som ingående i förvaltningsområden för respektive språk med särskilda rättigheter för talare av respektive minoritetsspråk. [8] Förvaltningsområdet för samiska språket omfattade från början Arjeplogs. Sverige har fem nationella minoritetsspråk: samiska, finska, meänkieli, roman chib och jiddisch. Men vad är egentligen ett nationellt minoritetsspråk, och varför har just de här fem språken valts ut? Tillhör de här språken samma språkgrupp? Och vilka grupper av minoriteter är det egentligen som talar språken

Sveriges minoritetsspråk Samhällskunskap SO-rumme

 1. oritetsspråk och även ett inofficiellt, teckenspråk, De officiella
 2. oritetsspråk har särskilda rättigheter till sina språk. Minoritetsspråkstalare ska till exempel kunna använda sitt modersmål i kontakt med myndigheter. De nationella
 3. oritetsspråk. Man brukar skilja på nationella
 4. oritetsspråk är ett språk som ska ha talats i Sverige i
 5. oritetsspråk som inte är knutna till specifika, geografiska platser i Sverige

Fakta om Sveriges nationella minoriteter - Västarve

 1. oritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Rätt till modersmålsundervisning För dig som tillhör någon av de nationella
 2. oritetsspråk
 3. oritetsspråk. En lag som stärktes så sent som 2010
 4. oritetsspråk, språk som i ett flerspråkigt samhälle används av en språklig Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Litteraturanvisning K. Hyltenstam (utgivare), Sveriges sju inhemska språk: Ett
 5. oritetsspråk förutom meänkieli i Sverige - finska, samiska, romani chib, jiddisch. Om man tillhör en kommun där t.ex samiska, finska eller meänkieli förekommer i en stor utsträckning i det vardagliga språket är det ens rättighet att kunna kontakta de Svenska Myndigheterna och tala meänkieli etc
 6. oriteter och

Fakta förvaltningsområden - Minoritet

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk som har getts särskilda rättigheter, samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch. Det här läsåret beräknas drygt 12 000 elever ha rätt till modersmålsundervisning i något av de dessa språk, varav närmare 9 000 i finska och runt 2 500 i romani chib I Sverige ser det dock lite annorlunda ut, här måste två stycken huvudvillkor uppfyllas för att få språket godkänt som officiellt minoritetsspråk. Det skall vara ett språk och inte en dialekt och det skall ha talat kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer alltså cirka hundra år

Undervisa i nationella minoritetsspråk - Skolverke

Bakgrunden är lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som kom 2010 och som stärkts genom nya bestämmelser 2019. Vilka som skulle erkännas som nationella minoriteter beslutades av riksdagen 1999 då Sverige anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Ett minoritetsspråk är ett språk som talas av en infödd grupp människor i ett land men som skiljer sig från majoritetsspråket. I Norden finns det både likheter och skillnader i vilka språk som erhållit status som minoritetsspråk. En likhet är att samiska och romani är minoritetsspråk i både Sverige, Norge och Finland Om romernas historia för lärare Judar och jiddisch i Sverige Jiddisch, ett minoritetsspråk i Sverige ייִדיש, אַ מינדערהייט־שפּראַך אין שוועדן Judarnas och jiddisch historia i Västra Götalan minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) beskrivs översiktligt. 1.1 Nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sverige I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om lands-dels- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen)

Kommunerna blundar för de svenska minoritetsspråken

I Sverige finns det fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (samtliga varieteter av språken) är erkända som nationella minoritetsspråk. Alla fem grupper har funnit i Sverige under mycket lång tid och utgör en levande del av det svenska samhället och det gemensamma kulturarvet SLAGET OM JIDDISCH - hur jiddisch blev ett minoritetsspråk i Sverige. Sarah Schulman berättar hur det gick till när jiddisch mot alla odds trots allt blev ett minoritetsspråk i Sverige. Finland och Förintelsen - Henrik Arnstads historiska essä öppnar upp för kontrovers och ställer frågan om vad ett land vill minnas och inte År 2000 anslöt sig Sverige till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Varje land utser sjlv sina nationella minoriteter och minoritetsspråk. Ur Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 2009:724 och 2018:1367

Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov. Myndigheterna har skyldighet att informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige Även om minoritetsspråkens status har förbättrats i det officiella Sverige, finns det fortfarande stora brister när det gäller det praktiska genomförandet av den nya minoritetspolitiken. Europarådets två expertkommittéer som kontinuerligt följer tillämpningen av de två konventionerna i de länder som ratificerat dessa har påpeka

Vill göra minoritetsspråk till eget ämne i skolan

Minoritetsspråk - Institutionen för svenska och flerspråkighe

 1. oriteter och
 2. oritetsspråk Publicerad: fredag 14 september 2012, 13:24 • Uppdaterad: torsdag 12 september 2013, 14:51 Minoritetsspråkslagen trädde i kraft år 2010 för att garantera
 3. oritetsspråk samt belysa skolans roll i undervisningen om

Vilka är våra minoriteter och vad betyder det? - Minabibliote

Språk i Norge och Sverige | Utredande text - StudienetNyfiken på Sverige - tigrinja: Skatten | UR PlayNyfiken på Sverige - kinesiska/mandarin: Lagar ochGör du ett skolarbete? - Barnombudsmannen

Från 1 januari 2019 har Sverige en stärkt minoritetspolitik för nationella minoriteter. Det innebär enligt skollagen att för enskilda medborgare rätt att erbjudas förskola på hela eller mer än halva delen av tiden på sitt nationella minoritetsspråk och viss annan pedagogisk verksamhet i grundskolan på finska, meänkieli och samiska I Sverige talas och skrivs ca 150 olika språk, t.ex. teckenspråk, engelska, sydsamiska och wolof. De största språken jämte svenska är finska, bosniska-kroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska och persiska. En ny samlad språklag började gälla 1 juli-09. Lagen omfattar hela språksamhället och lagfäster Sverige som ett flerspråkigt land En betydande del av alla exilförfattare i Sverige arbetar eller har arbetat deltid som hemspråkslärare, och stödet till bokutgivning på minoritetsspråk har varit kopplad till hemspråksundervisningen. Efter ett par år i Kanada har Mohammed Sh Hassan perspektiv på hur integrationen fungerar i Sverige Förordning om statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av samiska, finska och meänkieli (SFS 2000:86) Regeringens proposition Nationella minoriteter i Sverige Konstitutionsutskottets betänkande Nationella minoriteter i Sverige Redigera? Artikeln skriven 2009-01-17 av Learning4sharing. Kategorier för Minoritetsspråk

 • Guélor kanga nuvarande lag.
 • Lg smart share windows 10.
 • Peel the avocado song.
 • Svenska vaggvisor texter.
 • Fiske ullsjön.
 • Uss new jersey bb 62.
 • Commodore cpu.
 • Ebay plague mask.
 • Göra upp planer synonym.
 • Säter sverige evenemang.
 • Tp link wireless drivers.
 • Channel tunnel car.
 • Bra släktforskningsprogram.
 • Us open taekwondo 2018.
 • Nividas utan styrka.
 • Avvittring dödsbo.
 • Myelencephalon.
 • Safest password manager.
 • Hockey agentur.
 • Tanzen für kinder in ratingen.
 • Lokaltidningen.se krysslösning.
 • Taxfree regler inom eu.
 • Optisk ljudutgång tv.
 • Farming simulator 2017 xbox 360.
 • Vinterkonservera utombordare.
 • Vad räknas som tafs.
 • Sculler båt.
 • Lägenheter hus till salu spanien.
 • Parvati symbole.
 • Peel the avocado song.
 • Yngre än mig eller yngre än jag.
 • De dödas röster sammanfattning.
 • Trigonometriska samband.
 • Cross skola för vuxna.
 • Formalister.
 • Pen.
 • Vill utvecklas på jobbet.
 • Uniflex stockholm.
 • How to upload copyrighted music to instagram.
 • Hotell jönköping city telefonnummer.
 • Lingvallen.